Websites developed

Description

Ang “AGUYOD FESTIVAL…sa Ciudad de Tayabas ari!”

Ang konsepto ng AGUYOD FESTIVAL ay nabuo sa isipan sa pamumuno ni Mayor DONDI SILANG upang bigyan ng masayang dahilan ang panahon ng bakasyon sa buwan ng Oktobre kung saan ang mga eskwela sa kolehiyo at sekondarya ay nagkakaroon ng “semestral break”.  Gayundin, ang mga taong pansamantalang naninirahan sa malalayong lugar sa labas ng Tayabas upang maghanapbuhay o iba pang dahilan ay umuuwi para sa Todos Los Santos.

Client

City of Tayabas

Web